Transcript

Text
XmonWoW & ZORRO תורגם וסונכרן על-ידי Extreme מצוות 00:00:01.120 - 00:00:10.200
00:00:11.080 - 00:00:20.560
.מירנדה ?ג'וד- 00:01:40.475 - 00:01:42.235
.אני כל-כך מצטערת 00:01:43.595 - 00:01:45.355
- השליחים 2 הדחליל - 00:02:01.795 - 00:02:08.155
אני מקווה שאתה יודע שכל העיר מדברת 00:03:10.155 - 00:03:11.395
על כך שהסתלקת .מהכנסייה היום 00:03:11.595 - 00:03:13.315
כן, מחר הם כבר ידברו ?על מישהו אחר, נכון 00:03:13.395 - 00:03:16.955
?מה הבעיה 00:03:18.275 - 00:03:19.915
.היבולים מתים מצמא .אני חייב לתקן את המשאבה הזאת 00:03:20.595 - 00:03:23.835
.לא אכפת לי מהיבולים שלנו .אכפת לי ממך 00:03:23.875 - 00:03:26.835
גדלתי בחווה. הייתי אמור .להיות טוב בזה 00:03:27.075 - 00:03:30.155
.אתה טוב בזה 00:03:30.235 - 00:03:31.875
.אתה אב נהדר 00:03:34.115 - 00:03:36.835
?זה בטח נחשב למשהו, נכון 00:03:38.355 - 00:03:39.915
ברגע שאוכל לשלם ארבעים .אלף לשנה, אהיה אבא נהדר 00:03:39.995 - 00:03:44.395
.ג'ון, קדימה 00:03:45.715 - 00:03:47.155
.אני מצטער 00:03:50.155 - 00:03:51.475
?רוצה נשיקה ולהשלים 00:03:54.635 - 00:03:56.555
היי, יש לך משהו על האף .בדיוק שם 00:04:02.475 - 00:04:04.635
,בסדר גמור .אלך להכין ארוחת-צהריים 00:04:04.755 - 00:04:06.875