Transcript

Text
،این داستان چند برادره 00:00:50.594 - 00:00:53.606
.که طبیعت لطف چندانی در حقشون نکرده بود 00:00:54.172 - 00:00:59.806
!در واقع هیچ لطفی در حقشون نکرده بود 00:01:00.987 - 00:01:04.946
،با این حال مانند هر کس دیگر 00:01:06.571 - 00:01:10.571
...اونها هم رویای دستاوردهای بزرگ در سر داشتند 00:01:10.654 - 00:01:14.404
و همچنین دستاوردهای دم دستی تر 00:01:14.487 - 00:01:18.904
،در راستای بقا 00:01:18.987 - 00:01:21.196
.و به موقعش، گذران زندگی 00:01:21.279 - 00:01:25.737
آدمها و مرغها 00:01:58.529 - 00:02:02.904
ترجمه از انگلیسی توسط بابک مجابی [email protected] 00:02:03.128 - 00:02:08.128
بابا؟ .من گابریل هستم 00:02:22.362 - 00:02:25.529
گابریل - .خودت رو با حرف زدن خسته نکن - 00:02:26.237 - 00:02:31.237
الیاس هم میاد؟ 00:02:41.571 - 00:02:44.821
.الیاس کمی دیرتر میاد 00:02:46.529 - 00:02:49.154
.اون باید اینجا باشه 00:02:49.196 - 00:02:51.737
،البته... اکثراً مودبانه رفتار می کنند 00:03:05.987 - 00:03:08.404
ولی، بعضی هم بواسطه اینکه فلج هستم .پا به فرار میذارن 00:03:08.487 - 00:03:11.779
مردی که اون روز داشتم باهاش چت میکردم .بعدازاینکه براش یه عکس فرستادم آفلاین شد 00:03:11.862 - 00:03:15.654
.با اینحال من خیلی خوشحالم که ما همدیگر رو دیدیم - تو یک روانکاوی، درسته؟ - 00:03:15.737 - 00:03:20.946
من سالهاست که مدام این رویا رو میبینم .ودست از سرم برنمیداره 00:03:21.029 - 00:03:25.321
.همیشه خوب شروع میشه ،من در یه اتاق تاریک هستم 00:03:25.404 - 00:03:29.862