امتیاز فیلم
5853 رأی‌ها

Channel Zero Tvshow

Your memories will eat you alive. (Season 2)

A horror anthology series inspired by “Creepypasta” online tales. themoviedb

  • پوسترها

  • Backdrops

  • لینک‌های جالب

  • آنونس‌ها

Channel Zero subtitles for all seasons and episodes

unclassified episodes

نام فایل منتشرشده