ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
156 សំលេងឆ្នោត

S01E04 "Beyond" The Man in the Yellow Jacket Episode

"Beyond" The Man in the Yellow Jacket

Upon learning shocking news about Kevin, Holden teams up with Jeff to scratch the surface of the man known only as "Yellow Jacket".

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ