ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
8 សំលេងឆ្នោត

All Grown Up Movie

Original title: 妹と呼ばないで

Two stories in movie. Story 1 Yukka is in Tokyo for university entrance exam, and she has to temporarily stay with her Cousin Yoshi. Yoshi is surprised to see his little cousin is grown up as a young beautiful girl. Yoshi cannot help but to fall in love with Yukka, and their relationship starts to change intensely after sudden incident... Story 2 Massah and Misak half-blood siblings. Their father goes on business trip and leaves the siblings staying at home alone. One night, Misak feels depressed coz of sudden break-up with her boyfriend, Massash sympathizes her charming little sister. However he finds his love towards Misak is out of control... results extreme.

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

អ្នកដាក់ឡើង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ