ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
218 សំលេងឆ្នោត

S02E04 "Dirk Gently's Holistic Detective Agency" The House Within a House Episode

"Dirk Gently's Holistic Detective Agency" The House Within a House

As the team's investigation leads to a startling discovery in the long-abandoned Cardenas homestead, Bart and Panto forge an unlikely and unusual relationship. In Wendimoor, Amanda takes steps towards understanding the powers that are hidden within her. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ