ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
131 សំលេងឆ្នោត

S02E05 "Trollhunters: Tales of Arcadia" Homecoming Episode

"Trollhunters: Tales of Arcadia" Homecoming

Hope springs from an unlikely source when Gunmar learns that Jim's friends are in the Darklands on a mission to bring him home. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

អ្នកដាក់ឡើង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ