ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
1880 សំលេងឆ្នោត

Pains of Autumn Movie

Original title: Güz Sancısı

When a nationalistic wealthy landowner's idealist son falls for a non-muslim prostitute, he finds himself in a conflict between his feelings and politics under the shadow of the events of September 6th-7th in 1955, the Istanbul Pogrom. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

អ្នកដាក់ឡើង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ