ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
274 សំលេងឆ្នោត

Planzet Movie

Original title: プランゼット

Year 2050, aliens have eliminated half of the population on Earth. themoviedb

អត្ថបទរឿង

អ្នកដាក់ឡើង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ