ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
1705 សំលេងឆ្នោត

S12E15 The Donation Oscillation Episode

The Donation Oscillation

Penny tries to seduce an abstaining Leonard to ruin his "donation" for her ex-boyfriend, Zack, and his wife, Marissa. Also, Wolowitz, Bernadette, Anu and Koothrappali turn Koothrappali's canceled bachelor party into a couple's trip. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ