ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
0 សំលេងឆ្នោត

S01E03 "The Windsors" Episode #1.3 Episode

"The Windsors" Episode #1.3

When a stranger claims Charles is his father it throws into question who is second in line to the throne. Wills and Kate shun royal life to live in Rickmansworth and Pippa is irked when Harry is set to marry down under. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

អ្នកដាក់ឡើង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ