ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
105762 សំលេងឆ្នោត

Under the Skin Movie

A mysterious seductress preys upon the population of Scotland

Jonathan Glazer's atmospheric, visually arresting abstraction stars Scarlett Johansson as a seductive alien who prowls the streets of Glasgow in search of prey: unsuspecting men who fall under her spell, only to be consumed by a strange liquid pool. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ