ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
587 សំលេងឆ្នោត

Wide Sargasso Sea Movie

Wide Sargasso Sea, Jean Rhys' steamy prequel to Charlotte Brontë's Jane Eyre

Dramatisation of Jean Rhys's novel set in 19th-century Jamaica. The tragic story of the first Mrs Rochester from Charlotte Bronte's Jane Eyre centres on an arranged marriage between a white Creole heiress and a brooding Englishman, who fall in love only to be torn apart by rumours, paranoia and a cultural divide. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

អ្នកដាក់ឡើង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ