ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
3919 សំលេងឆ្នោត

You Are Beautiful Tvshow

Original title: 미남이시네요

Posing as her twin brother in a boy band, a young woman wins the heart of her bandmates and fans, all the while searching for her long-lost mother. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ