ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
569 សំលេងឆ្នោត

S23E06 "Top Gear" Episode #23.6 Episode

"Top Gear" Episode #23.6

Matt LeBlanc gets his hands on the new Porsche 911 R whilst Chris Harris puts Honda's reimagined NSX through its paces. Chris Evans discovers old-fashioned charm in the somehow new MGB ...

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

Loading...
ឈ្មោះចេញផ្សាយ