ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
5853 សំលេងឆ្នោត

Channel Zero Tvshow

Your memories will eat you alive. (Season 2)

A horror anthology series inspired by “Creepypasta” online tales. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

Channel Zero subtitles for all seasons and episodes

ភាគមិនចាត់ថ្នាក់

ឈ្មោះចេញផ្សាយ