ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
161 សំលេងឆ្នោត

S01E15 "Trollhunters: Tales of Arcadia" Mudslinging Episode

"Trollhunters: Tales of Arcadia" Mudslinging

Jim searches for a way to kill Gunmar so Claire can bring her brother back home. A power-hungry Strickler returns to Arcadia with Angor Rot. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

ឈ្មោះចេញផ្សាយ