ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
1330 សំលេងឆ្នោត

Asobi Asobase: Workshop of Fun Tvshow

Three girls form a school club. They play games, but the outcomes often alarm them.

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

Asobi Asobase: Workshop of Fun subtitles for all seasons and episodes

ភាគមិនចាត់ថ្នាក់

ឈ្មោះចេញផ្សាយ