Unlock an Ad-Free Experience and Enjoy 1000 Subtitles Daily as a VIP. Join Today! x

Bình chọn
530 Bình chọn

Forced Entry Movie

He was Trained to Kill… and Kill… and Kill… and Kill…

Crazed Vietnam vet hunts down and kills women. themoviedb

  • Poster phim

  • Backdrops

  • Liên kết thú vị

  • Trailer

Phụ đề

Người đăng tải

Rate quality of subtitles (0 Bình chọn)

Thông tin dữ liệu