ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
315 សំលេងឆ្នោត

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

ឈ្មោះចេញផ្សាយ
sv Deadly.Sins.S02E01
33
sv Deadly.Sins.S02E02
53
sv Deadly.Sins.S02E03
10
sv Deadly.Sins.S02E04
23
sv Deadly.Sins.S02E05
22
sv Deadly.Sins.S02E06
19
sv Deadly.Sins.S02E07
19
sv Deadly.Sins.S02E08
21
sv Deadly.Sins.S02E09
23
sv Deadly.Sins.S02E10
17