ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
10 សំលេងឆ្នោត

100 Years of Horror: Werewolves Movie

100 Years of Horror examines the history of the werewolf film focusing on the work of Long Chaney, Jr. and Michael Landon.

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ