ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
1428 សំលេងឆ្នោត

S03E16 Nothing in the Dark Episode

Nothing in the Dark

A lonely old woman refuses to leave her apartment for fear of meeting "Mr. Death." themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ