ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
13106 សំលេងឆ្នោត

Children of a Lesser God Movie

Love has a language all of its own.

James is a new speech teacher at a school for the deaf. He falls for Sarah, a pupil who decided to stay on at the school rather than venture into the big bad world. She shuns him at first, refusing to read his lips and only using signs. Will her feelings change over time? themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

អ្នកដាក់ឡើង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ