ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
82 សំលេងឆ្នោត

Thundering Ninja Movie

A fiery duel between the American government and a secret Ninja organisation

A Ninja Organisation and the C.I.A are fighting each other for the plans for a missile. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

អ្នកដាក់ឡើង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ