ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
1100 សំលេងឆ្នោត

S01E05 Gourmet Night Episode

Gourmet Night

To bring the right type of crowd into the hotel Basil establishes a Gourmet Night. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

អ្នកដាក់ឡើង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ