ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
526 សំលេងឆ្នោត

S01E01 Pilot Episode

Pilot

In this pilot we meet Al and Peg Bundy, a very dysfunctional Chicago family. In the pilot, Al and Peg, who have no friends, meet their new neighbors Steve and Marcy Rhoades. Steve and Marcy are a very happily married couple until they learn from the Bundys. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

អ្នកដាក់ឡើង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ