ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
12433 សំលេងឆ្នោត

Dragon Movie

Blood Always Leaves a Trail

Original title: 武俠

A sinful martial arts expert wants to start a new tranquil life, only to be hunted by a determined detective and his former master. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

អ្នកដាក់ឡើង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ