ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
582 សំលេងឆ្នោត

S08E15 The Shot in the Dark Episode

The Shot in the Dark

When Brennan is shot while working late at the Jeffersonian lab, she is rushed to the hospital in critical condition. While at the hospital, she struggles with visions of her mother that defy her usual logic. Meanwhile all evidence suggests that Brennan's attacker may be linked to the Jeffersonian. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

អ្នកដាក់ឡើង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ