ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
8586 សំលេងឆ្នោត

The Women on the 6th Floor Movie

Original title: Les Femmes du 6e étage

Paris, in the early 1960s. Jean-Louis Joubert is a serious but uptight stockbroker, married to Suzanne, a starchy class-conscious woman and father of two arrogant teenage boys, currently in a boarding school. The affluent man lives a steady yet boring life. At least until, due to fortuitous circumstances, Maria, the charming new maid at the service of Jean-Louis' family, makes him discover the servants' quarter on the sixth floor of the luxury building he owns and lives in. There live a crowd of lively Spanish maids who will help Jean-Louis to open to a new civilization and a new approach of life. In their company - and more precisely in the company of beautiful Maria - Jean-Louis will gradually become another man, a better man. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

អ្នកដាក់ឡើង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ