ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
300 សំលេងឆ្នោត

The Visitant Movie

Samantha plays the role of "Fortune Teller," but she is a thorough skeptic about "paranormal activities" and all things supernatural - she certainly doesn't believe in ghosts. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

អ្នកដាក់ឡើង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ