ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
38 សំលេងឆ្នោត

S01E05 Episode 5 Episode

Episode 5

Karel is interrogated and released, against police wishes, following an intervention by the district attorney. Meanwhile, Hana gets an inkling that Misha may have had a secret life. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

អ្នកដាក់ឡើង

អ្នក​បកប្រែ

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ