ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
338 សំលេងឆ្នោត

S28E08 Dad Behavior Episode

Dad Behavior

Homer finds a new app that makes his life much easier and outsources his father-son bonding. Meanwhile, Grampa finds that he is about to be a father again. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

អ្នកដាក់ឡើង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ