ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
182 សំលេងឆ្នោត

S01E07 To Catch a Changeling Episode

To Catch a Changeling

Armed with an ancient troll-hunting tool, Jim and Toby set out to unmask the Changelings living among them. Claire makes Jim a tempting offer. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ