ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
82 សំលេងឆ្នោត

S01E09 Saved Episode

Saved

The arrival of someone at the school may represent new hope for the group. Grover decides if he can trust Violet with his secret.

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

អ្នកដាក់ឡើង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ