ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
68 សំលេងឆ្នោត

S01E16 Bag Lady Episode

Bag Lady

Katie lets everyone fend for themselves and is a bit surprised when they don't seem to need her. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

អ្នកដាក់ឡើង

អ្នក​បកប្រែ

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ