ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
9 សំលេងឆ្នោត

S01E03 Secrets Episode

Secrets

Grover fights to protect Mary. Diesel and Natalie share a secret. Barrett works to contact the outside world. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ