ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
158 សំលេងឆ្នោត

S02E08 What Happened Episode

What Happened

Penelope recalls Elena's birth in 2001, and how an unexpected turn of events drastically changed the life plans she and her husband had made. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

អ្នកដាក់ឡើង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ