ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
171 សំលេងឆ្នោត

S02E13 Not Yet Episode

Not Yet

A medical emergency brings bedside visits, admissions of regret, moments of realization, declarations of love and and out-of-body experience. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

អ្នកដាក់ឡើង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ