ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
732 សំលេងឆ្នោត

S15E04 Momma Knows Best Episode

Momma Knows Best

Meredith turns heads when she shows up to work done up and ready for her blind date later that day, while Alex makes a questionable decision in order to save a patient. Meanwhile, the burden of knowing Teddy’s secret keeps Maggie up at night, ultimately making her decide she has to tell someone. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ