ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
158 សំលេងឆ្នោត

S01E01 The Unfair Advantage Episode

Original title: 第 1 集

The Unfair Advantage

Alex Schuman is a brilliant radio journalist, husband and father of two who is about to do something crazy—quit his job and start his own company. He quickly discovers it’s going to be a lot harder than he thought. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

អ្នកដាក់ឡើង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ