ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
52 សំលេងឆ្នោត

S01E05 How Do I Remember? Episode

How Do I Remember?

As the town and cops are moving on from the Jesse case, Annie pursues a new angle that takes her down a road she dreads. She and the Riddler reach a new level. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

អ្នកដាក់ឡើង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ