ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
171 សំលេងឆ្នោត

S02E13 In the Hall of the Gumm-Gumm King Episode

In the Hall of the Gumm-Gumm King

A monumental loss carries a warning from beyond the grave as Gunmar marches for Heartstone Trollmarket. Can the team pull together to save the day? themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

អ្នកដាក់ឡើង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ