ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
254 សំលេងឆ្នោត

S01E10 All the Things Episode

All the Things

Letty makes a devastating choice and once again has to clean up her own mess. But this time it's to save Javier. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

អ្នកដាក់ឡើង

អ្នក​បកប្រែ

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ