ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
49037 សំលេងឆ្នោត

In the Loop Movie

The fate of the world is on the line.

The US President and the UK Prime Minister are looking to launch a war in the Middle East. The plot follows government officials and advisers in their behind-the-scenes efforts either to promote the war or prevent it. Spinal Tap meets Strangelove. A satirical demolition of Whitehall and Washington: politically astute, hilarious and terrifyingly real. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

អ្នកដាក់ឡើង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ