ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
3578 សំលេងឆ្នោត

Ivanhoe Movie

This is a remake of Walter Scott's Ivanhoe. Ivanhoe, a worthy and noble knight, the champion of justice returns to England after the holy wars. He find England under the reign of Prince John and his henchmen and finds himself being involved in the power-struggle for the throne of England. Will justice prevail and will all fair ladies in distress be rescued? themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ