ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
247 សំលេងឆ្នោត

S02E04 Task Force X Episode

Task Force X

Cadmus has recruited a team of supervillains named Task Force X (based on the comics' Suicide Squad) made up of Deadshot, Plastique, Captain Boomerang, and the Clock King. Their mission: steal the Annihilator armor from the Watchtower. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

អ្នកដាក់ឡើង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ