ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
46 សំលេងឆ្នោត

S01E35 Superman's Pal, Sid Sharp Episode

Superman's Pal, Sid Sharp

Reporter Sid Sharp has aspirations on becoming a superhero. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ