ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
73474 សំលេងឆ្នោត

Nymphomaniac: Vol. II Movie

Forget About Love

The continuation of Joe's sexually dictated life delves into the darker aspects of her adult life and what led to her being in Seligman's care. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ