ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
133 សំលេងឆ្នោត

S01E12 Hurricane Victor Episode

Hurricane Victor

Just when Penelope starts to date again, her estranged husband Victor makes a surprise visit home that rekindles old feelings between them. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ