ការដាក់ពិន្ទុក្រិតខ្សែភាពយន្ត
9886 សំលេងឆ្នោត

Police Story 2013 Movie

Original title: 警察故事2013

A man looking for the release of a long-time prisoner takes a police officer, his daughter, and a group of strangers hostage. themoviedb

  • ក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ

  • Backdrops

  • តំណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

  • ថ្រេល័រ

អត្ថបទរឿង

Rate quality of subtitles (0 សំលេងឆ្នោត)

ព័ត៌មានអំពីឯកសារ